Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit Werkende Leden en Toegetreden Leden.

Werkende Leden:

Een Werkend Lid is fokker of  (mede-) eigenaar van één of meerdere dieren van het ras Blonde d’Aquitaine, ingeschreven in het Stamboek. Ieder natuurlijke en/of rechtspersoon en/of organisatie kan tegen betaling van het lidgeld, zich kandidaat stellen als Werkend Lid.

Toegetreden Leden:

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de VZW ondersteunt, kan een aanvraag indienen om ‘Toegetreden Lid’ te worden.

De Raad van Bestuur kan beslissen om Ereleden en Steunende Leden te laten toetreden tot de VZW:.

Als Ereleden kunnen personen worden aangesteld  die de vereniging een bijzondere dienst hebben bewezen.

Steunende leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die aan de vereniging een financiële steun verlenen.

Toegetreden Leden ontvangen na betaling van hun lidgeld/bijdrage, de uitnodigingen voor de activiteiten van de vereniging. Toegetreden Leden  hebben géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Lidgeld:

Het lidgeld voor het jaar 2011 is door de Raad van Bestuur vastgesteld op € 50.00.

Rechten van de leden:

Leden hebben het recht op:

  • advies en ondersteuning vanuit de vereniging
  • het gebruik van haar diensten
  • deelname aan de door de vereniging ingerichte activiteiten.

Anderzijds wordt van de leden verwacht:

  • het opvolgen van de Statuten van de Vereniging en de beslissingen van de Raad van Bestuur
  • het voldoen van het door de Raad van Bestuur vastgestelde bedrag van het jaarlijkse lidgeld
  • de vereniging de nodige informatie verlenen om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking

            van de doelstellingen van de vereniging

  • de vereniging te ondersteunen door actieve deelname aan en samenwerking bij de activiteiten van de vereniging.